^Back To Top
Get Adobe Flash player

โปรแกรมช่วยงาน ตอนที่ 1 (รู้จัก Proteus)

ในการพัฒนางานไม่ว่าเป็นงานด้านใดก็ตามหากมีเครื่องมือที่ดีงานที่ทำก็จะสามารถพัฒนาได้เร็ว เช่นเดียวกันไมโครคอนโทรลเลอร์หากมีเครื่องมือช่วยงานก็จะส่งผลให้การพัฒนาได้เร็วเช่นกัน สำหรับในตอนนี้ขอแนะนำเครื่องมือช่วยพัฒนางานในด้านการจำลองพฤติกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีต่อซอสโค้ด เครื่องมือตัวนี้คือ PROTEUS

 


โปรแกรม Proteus

 

 เป็นเครื่องมือที่วิเศษสุดสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประยุกต์ใช้งาน นั่นคือไม่ต้องต่อวงจรจริงเพื่อพิสูจน์ว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นใช้งานได้หรือไม่ เพียงแต่ใช้ Proteus ต่อวงจรเพื่อจำจองพฤติกรรม (Simulator) ก็สามารถรู้ผลได้ หน้าตาของโปรแกรม Proteus เป็นดังรูป

 

Copyright © 2024 www.praphas.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.