^Back To Top
Get Adobe Flash player

Course Syllabus

ในภาคเรียนที่ 2/2551 รับผิดชอบวิชา3 วิชาโดยในแต่ละวิชา
มีแนวทางการเรียนรู้(Course Syllabus)  ดังนี้

1. เทคนิคการอินเตอร์เฟส 

   Course Syllabus หน้า1 หน้า2 

 2. ไมโครคอนโทรลเลอร์

    Course Syllabus หน้า1 หน้า2 

3. การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

   Course Syllabus หน้า1 หน้า2 

Copyright © 2024 www.praphas.com. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.